គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន:


សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយប្រើគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកយល់ព្រមគោរពតាម និងត្រូវចងភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ខាងក្រោម។ សូមពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ អ្នកមិនគួរប្រើគេហទំព័រនេះទេ.... LACPECHVC ទទួលស្គាល់ការព្រួយបារម្ភរបស់សាធារណជនអំពីភាពឯកជននៅលើអ៊ីនធឺណិត។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពនេះបង្កើតពីរបៀបដែលព័ត៌មានដែលប្រមូលបានអំពីអ្នកពីការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងនឹងត្រូវបានប្រើដោយប្រតិបត្តិករនៃគេហទំព័រនេះ។ ខាងក្រោមនេះពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលព័ត៌មានអាចត្រូវបានប្រមូលអាស្រ័យលើសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រនេះ៖ ប្រសិនបើអ្នកអាន ឬទាញយកព័ត៌មាន៖ យើងអាចប្រមូល និងរក្សាទុកព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងស្ថិតិ។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចរាប់ចំនួនអ្នកទស្សនាទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័ររបស់យើង ដើម្បីជួយយើងធ្វើឱ្យពួកគេកាន់តែមានប្រយោជន៍។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានអាចរួមបញ្ចូលធាតុដូចជាឈ្មោះ និងដែនរបស់ម៉ាស៊ីនដែលអ្នកចូលប្រើអ៊ីនធឺណិត អាសយដ្ឋាន Internet Protocol (IP) នៃកុំព្យូទ័រដែលអ្នកកំពុងប្រើ ឬកម្មវិធីកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។ ព័ត៌មាននេះមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ទាល់ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើ E-mail ទៅកាន់គេហទំព័រនេះ៖ តាមរយៈការផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកមកយើង អ្នកអាចនឹងផ្ញើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមកយើង (ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល។ល។)។ យើងអាចរក្សាទុកឈ្មោះ និងអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកស្នើសុំ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើ ឬបើមិនដូច្នេះទេ ដោះស្រាយប្រធានបទនៃអ៊ីមែលរបស់អ្នក។ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី៖ គេហទំព័ររបស់យើងក៏មានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រដែលរក្សាដោយភ្នាក់ងារ និងអង្គការឯកជនផ្សេងទៀត។ នៅពេលដែលអ្នកចូលប្រើឯកសារបុគ្គលដែលភ្ជាប់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រមួយផ្សេងទៀត អ្នកនឹងត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រដែលមានឯកសារនោះ។ ការបដិសេធនៃការទទួលខុសត្រូវ៖ ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលមានពីទំព័របណ្តាញនេះ ទាំង LACPECHVC និងបុគ្គលិកណាមួយរបស់ខ្លួន មិនធ្វើការធានាណាមួយ បង្ហាញ ឬដោយបង្កប់ន័យ រួមទាំងការធានានៃភាពអាចធ្វើអាជីវកម្ម និងសម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយ ឬទទួលយកការទទួលខុសត្រូវ ឬការទទួលខុសត្រូវណាមួយសម្រាប់ ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពពេញលេញ ឬអត្ថប្រយោជន៍នៃព័ត៌មានទាំងនោះ។ ផ្តល់ជូនអ្នកទស្សនាជាមួយនឹងការចូលប្រើប្រាស់ដោយអនាមិក៖ អ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រដើមគេហទំព័ររបស់យើង និងរុករកគេហទំព័ររបស់យើងដោយមិនបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការបញ្ជាក់គោលបំណង៖ យើងមិនប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយពីអ្នកទស្សនារបស់យើងនៅពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកទស្សនារបស់យើងពីប្រភពផ្សេងទៀត ដូចជាកំណត់ត្រាសាធារណៈ ឬស្ថាប័ន ឬអង្គការឯកជនទេ។