លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវាកម្ម:


សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងស្នើសុំឱ្យអ្នកពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវខ្លឹមសារនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ និងឯកសារទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ពីតួនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ (រួមគឺ \"លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់\") មុនពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណដែលចងដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នក។ អ្នកយល់ព្រមក្នុងការចងភ្ជាប់ដោយផ្នែកទាំងអស់នៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះគ្រប់មធ្យោបាយដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះទេ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះតាមរបៀបដែលគ្រប់គ្រងដោយផ្នែកនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះទេ។ សូមពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាព និងការបដិសេធរបស់យើង ដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងផងដែរ។ គោលការណ៍ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតួនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ មាតិកាទាំងអស់នៃគេហទំព័រនេះ រួមទាំង អត្ថបទ កម្មវិធី ផលិតផល ដំណើរការ បច្ចេកវិជ្ជា ព័ត៌មាន ខ្លឹមសារ និងសម្ភារៈផ្សេងទៀត ដោយគ្មានកំណត់ រួមទាំងការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា សំលៀកបំពាក់ពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅក្នុងនោះ ( ជាសមូហភាព “ខ្លឹមសារ”) និងការចងក្រង (មានន័យថាការប្រមូល ការរៀបចំ និងការជួបប្រជុំគ្នា) ជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើង ឬដោយភាគីទីបីដែលបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណមាតិកាទាំងនោះដល់ពួកយើង។ ខ្លឹមសារបែបនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអន្តរជាតិ។ យើងក្នុងនាមខ្លួនយើង និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង សូមរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងគេហទំព័រនេះ និងមាតិកាទាំងអស់ និងការចងក្រងនៃមាតិកាពីពេលមួយទៅពេលមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ។ ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះមិនផ្តល់ និងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការផ្ដល់ជូនចំពោះអ្នក ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រ អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតចំពោះគេហទំព័រ ខ្លឹមសារ ឬការចងក្រងខ្លឹមសារ។ យើងផ្តល់គេហទំព័រនេះដល់អ្នកនៅលើមូលដ្ឋាន "ដូចដែលមាន" ដោយគ្មានការធានាគ្រប់ប្រភេទ មិនថាបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ។ ក្នុងវិសាលភាពដែលអាចអនុញ្ញាតបានក្រោមច្បាប់ជាធរមាន យើងខ្ញុំសូមបដិសេធរាល់ការធានា ការបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ ការធានានៃភាពអាចធ្វើជំនួញ សម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ ចំណងជើង និងការមិនរំលោភបំពាន។ ដោយមិនកំណត់ចំណុចខាងលើ យើងមិនធ្វើតំណាង ឬការធានាណាមួយដែលថា (ក) ព័ត៌មាន ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនឹងគ្មានកំហុស (ខ) ពិការភាពនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនឹងត្រូវបានកែតម្រូវ (គ) គេហទំព័ររបស់យើង ឬគេហទំព័ររបស់យើង ម៉ាស៊ីនមេមិនមានមេរោគ ឬសមាសធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត ហើយ/ឬ (d) គេហទំព័ររបស់យើងនឹងមានសុវត្ថិភាព អាចចូលប្រើបានជាបន្តបន្ទាប់ និងគ្មានការរំខាន។ លើសពីនេះ យើងមិនធ្វើការតំណាង ឬការធានាណាមួយទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពជឿជាក់ និង/ឬភាពពេញលេញនៃព័ត៌មាន ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងអាចផ្តល់តំណភ្ជាប់ពីគេហទំព័ររបស់យើងទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត ដើម្បីភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទស្សនារបស់យើង។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ទាំងនោះទេ ដែលទាំងអស់នេះមានលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដាច់ដោយឡែក និងគោលការណ៍ឯកជនភាព។ យើងមិនធ្វើតំណាងអំពីការប្រើប្រាស់ ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពជឿជាក់ និង/ឬភាពពេញលេញនៃព័ត៌មាន ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើនោះ។ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីមិនមានបំណង និងមិនបញ្ជាក់ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬឧបត្ថម្ភ ឬគាំទ្រគេហទំព័រទាំងនេះ ឬរបស់ភាគីទីបីដែលប្រតិបត្តិការគេហទំព័របែបនេះទេ។ នៅពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រមួយផ្សេងទៀត អ្នកនឹងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងគោលការណ៍ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័រនោះ ហើយប្រើប្រាស់គេហទំព័រនោះដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងមិនបានពិនិត្យមើលគេហទំព័រភាគីទីបីទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ ឬរៀបចំគេហទំព័រនេះទេ ហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃទំព័រណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីបែបនេះទេ។ តាមរយៈការចូលទៅក្នុងគេហទំព័រនេះ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា LACPECHVC មិនបានពិនិត្យគេហទំព័រភាគីទីបីទាំងអស់ដែលបានភ្ជាប់ ឬរៀបចំគេហទំព័រនេះទេ ហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃទំព័រណាមួយនៃគេហទំព័រភាគីទីបីបែបនេះទេ។ យើងមិនធ្វើការតំណាង ឬការធានាណាមួយទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានណាមួយ (រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ ប័ណ្ណឥណទាន និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត) អ្នកអាចមាន ឬអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់ឱ្យទៅភាគីទីបីណាមួយ ហើយអ្នកដោយមិនអាចដកហូតវិញនូវការទាមទារណាមួយប្រឆាំងនឹង យើងទាក់ទងនឹងគេហទំព័រភាគីទីបី និងខ្លឹមសាររបស់វា។ ការភ្ជាប់របស់អ្នកទៅគេហទំព័រណាមួយ ឬទៅទំព័រផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័របែបនេះគឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ប្រព្រឹត្ត សកម្មភាព ឬ​ការ​ធ្វេសប្រហែស​ដែល​កើត​ឡើង​នៅ​គេហទំព័រ​នេះ​ទេ។ មិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ យើងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកចំពោះការខូចខាតដោយចៃដន្យ ឬការខូចខាតពិសេសណាមួយ រួមទាំងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ឬការបាត់បង់ទិន្នន័យ ទោះបីជាអ្នកអះអាងថាបានជូនដំណឹងមកយើងអំពីការខូចខាតបែបនេះ ឬសម្រាប់ការទាមទារណាមួយដោយភាគីទីបីក៏ដោយ។ អ្នកយល់ព្រមទូទាត់សំណង ការពារ និងរក្សាទុកពួកយើងដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ ដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ពី និងប្រឆាំងនឹងការទទួលខុសត្រូវណាមួយ ថ្លៃសេវា (រួមទាំងថ្លៃមេធាវី) និង/ឬការចំណាយដែលកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹងការបំពាន ឬការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ អ្នកយល់ព្រមថាយុត្តាធិការលើ និងទីកន្លែងនៅក្នុងដំណើរការផ្លូវច្បាប់ណាមួយដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលដែលកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ ឬភាពជាម្ចាស់ ប្រតិបត្តិការ ឬការថែទាំគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយទាំងស្រុងក្នុងស្ថានភាពសមស្រប ឬកន្លែងដែលយុត្តាធិការប្រធានបទសមស្រប។ តុលាការសហព័ន្ធនៅខោនធី Los Angeles រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ វិវាទទាំងអស់នោះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយ និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ អ្នកយល់ព្រមថាយើងអាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើង ដោយមិនមានការជូនដំណឹងដល់អ្នក ហើយថាសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការចូលប្រើគេហទំព័រនេះត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើការអនុលោមតាមកំណែបច្ចុប្បន្នបំផុតនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ អ្នកយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថា យើងអាចកែប្រែផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ និង/ឬសេវាកម្មណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ ដោយមិនមានការជូនដំណឹង ឬមូលហេតុនៅពេលណាមួយឡើយ។ យើងអាចបញ្ចប់ផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ និង/ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ ដោយមិនមានការជូនដំណឹង ឬមូលហេតុនៅពេលណាក៏បាន។ អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើផ្នែកដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់នៃគេហទំព័រនេះដោយហេតុផលណាមួយ ប្រសិនបើនៅពេលណាដែលយើងបញ្ចប់ការចូលប្រើរបស់អ្នកទៅកាន់ផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ យើងបញ្ចប់ផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ឬអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះ ទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ប្រសិនបើនៅពេលណាមួយដែលអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងផ្នែកណាមួយនៃតួនៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ឬគោលការណ៍ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាព អ្នកត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះភ្លាមៗ។ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នក និងពួកយើងទាក់ទងនឹងរបស់អ្នក។ ការចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ហើយជំនួសការតំណាង ឬកិច្ចព្រមព្រៀងពីមុន ឬសហសម័យ។ លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះនឹងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់របស់យើង។ សិទ្ធិទាំងឡាយណាដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ដោយច្បាស់លាស់ដោយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះត្រូវបានរក្សាដោយពួកយើង។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអាចកែប្រែបានឡើយ ទាំងជាក់ស្តែង ឬដោយការជាប់ពាក់ព័ន្ធ លើកលែងតែមានចែងក្នុងផ្នែកទី 11 ខាងលើ។ ប្រសិនបើការផ្តល់ណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវ ឬសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនមិនអាចអនុវត្តបាន នោះការផ្តល់នោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាអាចបំបែកចេញពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាព ឬការអនុវត្តនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដែលនៅសល់ដែលមិនត្រូវបានចាត់ទុកថា មិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចអនុវត្តបាន។ការបដិសេធ៖


ព័ត៌មានត្រូវបានផ្តល់ដោយ LACPECHVC ហើយខណៈពេលដែលយើងព្យាយាមរក្សាព័ត៌មានឱ្យទាន់សម័យ និងត្រឹមត្រូវ នោះយើងមិនធ្វើតំណាង ឬការធានាណាមួយឡើយ បង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យអំពីភាពពេញលេញ ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពជឿជាក់ ភាពសមស្រប ឬភាពអាចរកបានទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ ឬព័ត៌មាន ផលិតផល សេវាកម្ម ឬក្រាហ្វិកដែលពាក់ព័ន្ធដែលមាននៅលើគេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ។ ដូច្នេះការពឹងផ្អែកណាមួយដែលអ្នកដាក់លើព័ត៌មានបែបនេះគឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ គ្មានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលយើងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយ រួមទាំងដោយគ្មានដែនកំណត់ ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដោយប្រយោល ឬជាផលវិបាក ឬការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពីការបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬប្រាក់ចំណេញដែលកើតចេញពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ . តាមរយៈគេហទំព័រនេះ អ្នកអាចភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ LACPECHVC និង LA Best Babies Network។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើធម្មជាតិ ខ្លឹមសារ និងភាពអាចរកបាននៃគេហទំព័រទាំងនោះទេ។ ការ​ដាក់​បញ្ចូល​តំណ​ណា​មួយ​មិន​ចាំបាច់​បញ្ជាក់​ថា​ជា​ការ​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ឬ​ការ​គាំទ្រ​នូវ​ទស្សនៈ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពួក​គេ​ទេ​រាល់​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​រក្សា​គេហទំព័រ​ឱ្យ​ដំណើរការ​ដោយ​រលូន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ LACPECHVC, LA Best Babies Network មិនទទួលខុសត្រូវ ហើយនឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ គេហទំព័រនេះមិនអាចប្រើបានជាបណ្ដោះអាសន្ន ដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសលើសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។