លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់៖


សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលគេហទំព័រនេះ។ សូមពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណដែលចងដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ អ្នកយល់ព្រមក្នុងការចងភ្ជាប់ដោយផ្នែកទាំងអស់នៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះគ្រប់មធ្យោបាយដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះទេ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះតាមរបៀបដែលគ្រប់គ្រងដោយផ្នែកនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះទេ។ សូមពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាព និងការបដិសេធរបស់យើងផងដែរ ដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នកផងដែរ។ គោលការណ៍ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតួនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ មាតិកាទាំងអស់នៃគេហទំព័រនេះ រួមទាំង អត្ថបទ កម្មវិធី ផលិតផល ដំណើរការ បច្ចេកវិជ្ជា ព័ត៌មាន ខ្លឹមសារ និងសម្ភារៈផ្សេងទៀត ដោយគ្មានកំណត់ រួមជាមួយនឹងការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា សំលៀកបំពាក់ពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅក្នុងនោះ ( ជាសមូហភាព “ខ្លឹមសារ”) និងការចងក្រង (មានន័យថាការប្រមូល ការរៀបចំ និងការជួបប្រជុំគ្នា) ជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើង ឬដោយភាគីទីបីដែលបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណមាតិកាទាំងនោះដល់ពួកយើង។ ខ្លឹមសារបែបនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអន្តរជាតិ។ យើង ក្នុងនាមខ្លួនយើង និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង សូមរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ រួមទាំង ដោយគ្មានការកំណត់ សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៅក្នុងគេហទំព័រនេះ និងមាតិកាទាំងអស់ និងការចងក្រងនៃមាតិកាពីពេលមួយទៅពេលមួយ ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ។ ការចូលប្រើគេហទំព័រនេះមិនផ្តល់ និងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការផ្ដល់ជូនចំពោះអ្នក ឬអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រណាមួយផ្សេងទៀតនូវអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតចំពោះគេហទំព័រ ខ្លឹមសារ ឬការចងក្រងខ្លឹមសារ។ យើងផ្តល់គេហទំព័រនេះដល់អ្នកនៅលើមូលដ្ឋាន "ដូចដែលមាន" ដោយគ្មានការធានាគ្រប់ប្រភេទ មិនថាបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ។ ក្នុងវិសាលភាពដែលអាចអនុញ្ញាតបានក្រោមច្បាប់ជាធរមាន យើងខ្ញុំសូមបដិសេធរាល់ការធានា ការបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ ការធានានៃភាពអាចធ្វើជំនួញ សម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ ចំណងជើង និងការមិនរំលោភបំពាន។ ដោយមិនកំណត់ចំណុចខាងលើ យើងមិនធ្វើតំណាង ឬការធានាណាមួយដែលថា (ក) ព័ត៌មាន ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនឹងគ្មានកំហុស (ខ) ពិការភាពនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនឹងត្រូវបានកែតម្រូវ (គ) គេហទំព័ររបស់យើង ឬគេហទំព័ររបស់វា ម៉ាស៊ីនមេមិនមានមេរោគ ឬសមាសធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត ហើយ/ឬ (d) គេហទំព័ររបស់យើងនឹងមានសុវត្ថិភាព អាចចូលប្រើបានជាបន្តបន្ទាប់ និងគ្មានការរំខាន។ លើសពីនេះ យើងមិនធ្វើការតំណាង ឬការធានាណាមួយទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពជឿជាក់ និង/ឬភាពពេញលេញនៃព័ត៌មាន ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងអាចផ្តល់តំណភ្ជាប់ពីគេហទំព័ររបស់យើងទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត ដើម្បីភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទស្សនារបស់យើង។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ទាំងនោះទេ ដែលទាំងអស់នេះមានលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដាច់ដោយឡែក និងគោលការណ៍ឯកជនភាព។ យើងមិនធ្វើតំណាងអំពីការប្រើប្រាស់ ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពជឿជាក់ និង/ឬភាពពេញលេញនៃព័ត៌មាន ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើនោះ។ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីមិនមានបំណង និងមិនបញ្ជាក់ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬឧបត្ថម្ភ ឬគាំទ្រគេហទំព័រទាំងនេះ ឬរបស់ភាគីទីបីដែលប្រតិបត្តិការគេហទំព័របែបនេះទេ។ នៅពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រមួយផ្សេងទៀត អ្នកនឹងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងគោលការណ៍ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័រនោះ ហើយប្រើប្រាស់គេហទំព័រនោះដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងមិនបានពិនិត្យមើលគេហទំព័រភាគីទីបីទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទៅ ឬបង្កើតគេហទំព័រនេះទេ ហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃទំព័រណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីបែបនេះទេ។ តាមរយៈការចូលទៅក្នុងគេហទំព័រនេះ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា សម្ព័ន្ធការទៅលេងផ្ទះនៅរដ្ឋ Los Angeles County Perinatal & Early Childhood មិនបានពិនិត្យមើលគេហទំព័រភាគីទីបីទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ ឬរៀបចំគេហទំព័រនេះទេ ហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃទំព័រណាមួយនៃគេហទំព័រភាគីទីបីបែបនេះទេ។ យើងមិនធ្វើការតំណាង ឬការធានាណាមួយទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានណាមួយ (រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ ប័ណ្ណឥណទាន និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត) អ្នកអាចមាន ឬអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់ឱ្យទៅភាគីទីបីណាមួយ ហើយអ្នកដោយមិនអាចដកហូតវិញនូវការទាមទារណាមួយប្រឆាំងនឹង យើងទាក់ទងនឹងគេហទំព័រភាគីទីបី និងខ្លឹមសាររបស់វា។ ការភ្ជាប់របស់អ្នកទៅគេហទំព័រណាមួយ ឬទៅទំព័រផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័របែបនេះគឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ប្រព្រឹត្ត អំពើ ឬ​ការ​ធ្វេសប្រហែស​ដែល​កើត​ឡើង​នៅ​គេហទំព័រ​នេះ​ទេ។ មិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ យើងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកចំពោះការខូចខាតដោយចៃដន្យ ឬការខូចខាតពិសេសណាមួយ រួមទាំងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ឬការបាត់បង់ទិន្នន័យ ទោះបីជាអ្នកអះអាងថាបានជូនដំណឹងមកយើងអំពីការខូចខាតបែបនេះ ឬសម្រាប់ការទាមទារណាមួយដោយភាគីទីបីក៏ដោយ។ អ្នកយល់ព្រមទូទាត់សំណង ការពារ និងរក្សាទុកពួកយើងដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ ដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ពី និងប្រឆាំងនឹងការទទួលខុសត្រូវណាមួយ ថ្លៃសេវា (រួមទាំងថ្លៃមេធាវី) និង/ឬការចំណាយដែលកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹងការបំពាន ឬការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ អ្នកយល់ព្រមថាយុត្តាធិការលើ និងទីកន្លែងនៅក្នុងដំណើរការផ្លូវច្បាប់ណាមួយដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលដែលកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ ឬភាពជាម្ចាស់ ប្រតិបត្តិការ ឬការថែទាំគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយទាំងស្រុងក្នុងស្ថានភាពសមស្រប ឬកន្លែងដែលយុត្តាធិការប្រធានបទសមស្រប។ តុលាការសហព័ន្ធនៅខោនធី Los Angeles រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ វិវាទទាំងអស់នោះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយ និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ អ្នកយល់ព្រមថាយើងអាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើង ដោយមិនមានការជូនដំណឹងដល់អ្នក ហើយថាសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការចូលប្រើគេហទំព័រនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌលើការអនុលោមតាមកំណែបច្ចុប្បន្នបំផុតនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ អ្នកយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថាយើងអាចកែប្រែផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ និង/ឬសេវាកម្មណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះដោយមិនមានការជូនដំណឹង ឬមូលហេតុនៅពេលណាក៏បាន។ យើងអាចបញ្ចប់ផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ និង/ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ ដោយមិនមានការជូនដំណឹង ឬមូលហេតុនៅពេលណាក៏បាន។ អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើផ្នែកដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់នៃគេហទំព័រនេះសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ ប្រសិនបើនៅពេលណាដែលយើងបញ្ចប់ការចូលប្រើរបស់អ្នកទៅកាន់ផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ យើងបញ្ចប់ផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ឬអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះ ទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ប្រសិនបើនៅពេលណាដែលអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយផ្នែកណាមួយនៃតួនៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ឬគោលការណ៍ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាព អ្នកត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះភ្លាមៗ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នក និងពួកយើងទាក់ទងនឹងការចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ហើយជំនួសការតំណាង ឬកិច្ចព្រមព្រៀងពីមុន ឬសហសម័យ។ លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះនឹងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់របស់យើង។ សិទ្ធិទាំងឡាយណាដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ដោយច្បាស់លាស់ដោយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះត្រូវបានរក្សាដោយពួកយើង។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអាចកែប្រែបានឡើយ ទាំងជាក់ស្តែង ឬដោយការជាប់ពាក់ព័ន្ធ។ ប្រសិនបើការផ្តល់ណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវ ឬសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនមិនអាចអនុវត្តបាននោះ ការផ្តល់នោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាអាចបំបែកចេញពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាព ឬការអនុវត្តនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដែលនៅសល់ដែលមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជា មិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចអនុវត្តបាន។ការបដិសេធ៖


ព័ត៌មានត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រុមការមកលេងផ្ទះកុមារតូចនៅ Los Angeles County Perinatal & Early Childhood ហើយខណៈពេលដែលយើងព្យាយាមរក្សាព័ត៌មានឱ្យទាន់សម័យ និងត្រឹមត្រូវ នោះយើងមិនធ្វើការតំណាង ឬការធានាប្រភេទណាមួយ បង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យអំពីភាពពេញលេញ ភាពត្រឹមត្រូវនោះទេ។ ភាពអាចជឿជាក់បាន ភាពសមស្រប ឬភាពអាចរកបានទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ ឬព័ត៌មាន ផលិតផល សេវាកម្ម ឬក្រាហ្វិកដែលពាក់ព័ន្ធដែលមាននៅលើគេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ។ ដូច្នេះការពឹងផ្អែកណាមួយដែលអ្នកដាក់លើព័ត៌មានបែបនេះគឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ គ្មានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលយើងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយ រួមទាំងដោយគ្មានដែនកំណត់ ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដោយប្រយោល ឬជាផលវិបាក ឬការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពីការបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬប្រាក់ចំណេញដែលកើតចេញពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ . តាមរយៈគេហទំព័រនេះ អ្នកអាចភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Los Angeles County Perinatal & Early Childhood Visitation Consortium ឬ LA Best Babies Network។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើធម្មជាតិ ខ្លឹមសារ និងភាពអាចរកបាននៃគេហទំព័រទាំងនោះទេ។ ការដាក់បញ្ចូលតំណភ្ជាប់ណាមួយមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ពីការណែនាំ ឬគាំទ្រទស្សនៈដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងពួកវានោះទេ។ រាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាគេហទំព័រឱ្យដំណើរការបានរលូន។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទាំងក្រុមការទៅលេងផ្ទះកុមារតូចនៅ Los Angeles County Perinatal & Early Childhood និង LA Best Babies Network មិនទទួលខុសត្រូវឡើយ ហើយគេហទំព័រនេះនឹងមិនអាចប្រើបានជាបណ្ដោះអាសន្ន ដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសលើសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។