ข้อกำหนดการใช้งาน:


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จัดทำข้อตกลงใบอนุญาตที่มีผลผูกพันซึ่งควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะใด ๆ ที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ควบคุมโดยส่วนดังกล่าวของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ซึ่งควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยรวมอยู่ในเนื้อหาของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ โปรแกรม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ เทคโนโลยี ข้อมูล เนื้อหาและวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า รูปลักษณ์ทางการค้า และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด ( เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") และการรวบรวม (หมายถึงการรวบรวม การจัดเตรียม และการประกอบ) เป็นของเราหรือโดยบุคคลที่สามที่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวแก่เรา เนื้อหาดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ เราในนามของตัวเราเองและผู้อนุญาตของเรา ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ในเว็บไซต์นี้ และเนื้อหาทั้งหมดและการรวบรวมเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว การเข้าถึงไซต์นี้ไม่ได้ให้และจะไม่ถือเป็นการให้สิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดแก่เว็บไซต์ เนื้อหา หรือการรวบรวมเนื้อหาแก่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ เราจัดทำเว็บไซต์นี้ให้กับคุณ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราไม่รับรองหรือรับประกันว่า (ก) ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราจะปราศจากข้อผิดพลาด (ข) ข้อบกพร่องในเว็บไซต์ของเราจะได้รับการแก้ไข (ค) เว็บไซต์ของเราหรือ เซิร์ฟเวอร์ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ และ/หรือ (ง) เว็บไซต์ของเราจะปลอดภัย เข้าถึงได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีการหยุดชะงัก นอกจากนี้ เราไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับการใช้งาน ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และ/หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา เราอาจให้ลิงค์จากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชมของเรา เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้นได้ ซึ่งทั้งหมดนี้มีข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก เราไม่รับรองเกี่ยวกับการใช้งาน ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และ/หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่มีอยู่ในนั้น ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้มีวัตถุประสงค์และไม่ได้หมายความถึงความเกี่ยวข้องหรือการสนับสนุนหรือการรับรองไซต์เหล่านี้หรือของบุคคลที่สามที่ดำเนินการไซต์ดังกล่าว เมื่อคุณเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่น คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของไซต์นั้น และใช้ไซต์นั้นด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่ได้ตรวจสอบไซต์ของบุคคลที่สามทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับหรือสร้างเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว การเข้าสู่เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณรับทราบและยอมรับว่าสมาคมการเยี่ยมเยียนบ้านปริกำเนิดและวัยเด็กปฐมวัยของลอสแอนเจลีสเคาน์ตี้ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์บุคคลที่สามทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับหรือเฟรมเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว เราไม่รับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ) ที่คุณอาจมีหรืออาจถูกขอให้มอบให้กับบุคคลที่สาม และคุณสละสิทธิ์การเรียกร้องใดๆ ต่อบุคคลที่สามโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เราเกี่ยวกับเว็บไซต์บุคคลที่สามและเนื้อหาของพวกเขา การลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใดๆ หรือไปยังหน้าอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ การกระทำ หรือการละเว้นใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายโดยบังเอิญหรือพิเศษ รวมถึงการสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียข้อมูล แม้ว่าคุณจะอ้างว่าได้แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความเสียหายดังกล่าว หรือการเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคลที่สามก็ตาม คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และให้เราไม่ต้องเสียหายด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง จากและต่อความรับผิด ค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าทนายความ) และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของคุณ คุณยอมรับว่าเขตอำนาจศาลและสถานที่ในการดำเนินคดีทางกฎหมายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานหรือการเป็นเจ้าของ การดำเนินการ หรือการบำรุงรักษาเว็บไซต์นี้จะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในสถานะที่เหมาะสม หรือในกรณีที่เขตอำนาจศาลของเนื้อหามีความเหมาะสม , ศาลรัฐบาลกลางในลอสแองเจลีสเคาน์ตี้, แคลิฟอร์เนีย ข้อพิพาทดังกล่าวทั้งหมดจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณยอมรับว่าเราอาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับล่าสุด คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าเราอาจแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือทำให้เกิดสาเหตุได้ตลอดเวลา เราอาจยุติข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือเป็นสาเหตุเมื่อใดก็ได้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถ้าเรายุติการเข้าถึงของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ เรายุติข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือคุณไม่ตกลงที่จะ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หากเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย คุณต้องหยุดใช้เว็บไซต์นี้ทันที ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ และแทนที่การรับรองหรือข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะควบคุมสิทธิ์และภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา สิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถูกสงวนไว้โดยเรา ข้อตกลงนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของส่วนที่เหลือของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งไม่ถือว่า ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อสงวนสิทธิ์:


ข้อมูลนี้จัดทำโดย Consortium การเยี่ยมบ้านปริกำเนิดและเด็กปฐมวัยของเทศมณฑลลอสแอนเจลีส และในขณะที่เราพยายามที่จะรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง เราไม่ได้รับรองหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ การที่คุณเชื่อถือข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไรที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ . ผ่านเว็บไซต์นี้ คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาคมการเยี่ยมบ้านปริกำเนิดและเด็กปฐมวัยแห่งลอสแอนเจลีสเคาน์ตี้ หรือ LA Best Babies Network เราไม่สามารถควบคุมลักษณะ เนื้อหา และความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้นได้ การรวมลิงก์ใดๆ ไม่จำเป็นต้องหมายความถึงคำแนะนำหรือสนับสนุนความคิดเห็นที่แสดงอยู่ภายในลิงก์เหล่านั้น มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม ทั้งสมาคมการเยี่ยมบ้านปริกำเนิดและวัยเด็กปฐมวัยของลอสแอนเจลีสเคาน์ตี้หรือ LA Best Babies Network จะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดต่อเว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา