Điều khoản dịch vụ:


Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bạn xem xét cẩn thận nội dung của Điều khoản sử dụng này và tất cả các tài liệu được liên kết từ nội dung của Điều khoản sử dụng này (gọi chung là \"Điều khoản sử dụng\") trước khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Các Điều khoản sử dụng này thiết lập một thỏa thuận cấp phép ràng buộc chi phối việc bạn sử dụng Trang web này. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các phần của Điều khoản sử dụng này áp dụng cho bất kỳ cách nào bạn sử dụng Trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này, bạn không được sử dụng Trang web này theo cách thức được điều chỉnh bởi phần đó của Điều khoản sử dụng này. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi, những nội dung này cũng chi phối việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư & bảo mật được đưa vào nội dung của các Điều khoản sử dụng này. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả nội dung của Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả văn bản, chương trình, sản phẩm, quy trình, công nghệ, thông tin, nội dung và các tài liệu khác, cùng với tất cả bản quyền, nhãn hiệu, hình thức thương mại và/hoặc tài sản trí tuệ khác trong đó ( gọi chung là “Nội dung”) và việc biên soạn (có nghĩa là bộ sưu tập, sắp xếp và tập hợp) thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc bởi các bên thứ ba đã cấp phép Nội dung đó cho chúng tôi. Nội dung như vậy được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Chúng tôi, thay mặt cho chính mình và những người cấp phép của chúng tôi, bảo lưu rõ ràng mọi quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ đối với Trang web này cũng như tất cả Nội dung và việc tổng hợp Nội dung có sẵn trên Trang web này tùy từng thời điểm. Việc truy cập vào Trang web này không trao và sẽ không được coi là trao cho bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang web bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào khác đối với Trang web, Nội dung hoặc việc tổng hợp Nội dung. Chúng tôi cung cấp Trang web này cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào rằng (a) thông tin hoặc tài liệu khác có trên Trang web của chúng tôi sẽ không có lỗi, (b) các lỗi trên Trang web của chúng tôi sẽ được sửa chữa, (c) Trang web của chúng tôi hoặc các trang web của chúng tôi. máy chủ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác và/hoặc (d) Trang web của chúng tôi sẽ được bảo mật, có thể truy cập liên tục và không bị gián đoạn. Hơn nữa, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về việc sử dụng, tính chính xác, độ tin cậy và/hoặc tính đầy đủ của thông tin hoặc tài liệu khác có sẵn trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết từ Trang web của chúng tôi đến các trang web khác để thuận tiện cho khách truy cập. Chúng tôi không kiểm soát nội dung được đăng trên các trang được liên kết đó, tất cả đều có điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư riêng. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố nào về việc sử dụng, độ chính xác, độ tin cậy và/hoặc tính đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác có sẵn trên đó. Các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không nhằm mục đích và không ngụ ý sự liên kết hoặc tài trợ hoặc chứng thực của các trang web này hoặc của các bên thứ ba điều hành các trang web đó. Khi bạn liên kết đến một trang web khác, bạn phải tuân theo các điều khoản sử dụng cũng như chính sách quyền riêng tư và bảo mật của trang web đó và bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web đó. Chúng tôi chưa xem xét tất cả các trang web của bên thứ ba được liên kết đến hoặc đóng khung Trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào có trên các trang web của bên thứ ba đó. Bằng cách truy cập Trang web này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng LACPECHVC chưa xem xét tất cả các trang web của bên thứ ba được liên kết đến hoặc đóng khung Trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào trên các trang web bên thứ ba đó. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thẻ tín dụng và thông tin cá nhân khác) mà bạn có thể có hoặc có thể được yêu cầu cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào và theo đây, bạn từ bỏ mọi khiếu nại đối với chúng tôi đối với các trang web của bên thứ ba đó và nội dung của chúng. Bạn phải tự chịu rủi ro khi liên kết đến bất kỳ trang web nào hoặc tới bất kỳ trang nào khác được kết nối với các trang web đó. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ hành vi, hành động hoặc thiếu sót nào xảy ra tại Trang web này. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào, bao gồm mọi tổn thất về lợi nhuận hoặc mất dữ liệu, ngay cả khi bạn tuyên bố đã thông báo cho chúng tôi về những thiệt hại đó hoặc về bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại, bằng chi phí của bạn, khỏi và chống lại mọi trách nhiệm pháp lý, phí (bao gồm phí luật sư) và/hoặc chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý rằng quyền tài phán và địa điểm trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc quyền sở hữu, vận hành hoặc bảo trì Trang web này sẽ được giải quyết độc quyền ở tiểu bang thích hợp hoặc nơi quyền tài phán đối tượng phù hợp , tòa án liên bang ở Quận Los Angeles, California. Tất cả các tranh chấp như vậy sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Bang California. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo cho bạn và quyền truy cập Trang web này của bạn tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ phiên bản mới nhất của Điều khoản sử dụng này. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào có sẵn trên Trang web này mà không cần thông báo hoặc gây ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này và/hoặc tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này mà không cần thông báo hoặc có lý do vào bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý không sử dụng tất cả các phần hiện hành của Trang web này vì bất kỳ lý do gì nếu vào bất kỳ lúc nào chúng tôi chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này, chúng tôi chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này hoặc bạn không đồng ý với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này. Nếu bất kỳ lúc nào bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách quyền riêng tư & bảo mật, bạn phải ngừng sử dụng Trang web này ngay lập tức.. Các Điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến vấn đề của bạn. truy cập và sử dụng Trang web này và thay thế mọi tuyên bố hoặc thỏa thuận trước đó hoặc đương thời. Các Điều khoản sử dụng này sẽ chi phối các quyền và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng bởi các Điều khoản sử dụng này đều được chúng tôi bảo lưu. Thỏa thuận này không được sửa đổi, dù rõ ràng hay ngụ ý, ngoại trừ trường hợp được nêu trong Mục 11 ở trên. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bị coi là không hợp lệ hoặc vì một lý do nào đó không thể thi hành được thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản sử dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của phần còn lại của Điều khoản sử dụng này. không hợp lệ hoặc không thể thi hành được.Tuyên bố từ chối trách nhiệm:


Thông tin được cung cấp bởi LACPECHVC và trong khi chúng tôi nỗ lực cập nhật và chính xác thông tin, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, sự phù hợp hoặc tính sẵn có đối với trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào thông tin đó đều có nguy cơ của riêng bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn, mất mát hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này. . Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của LACPECHVC và LA Best Babies Network. Chúng tôi không kiểm soát được tính chất, nội dung và tính khả dụng của các trang web đó. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không nhất thiết hàm ý một đề xuất hoặc xác nhận các quan điểm được thể hiện trong đó. Mọi nỗ lực được thực hiện để duy trì hoạt động trơn tru của trang web. Tuy nhiên, LACPECHVC, LA Best Babies Network không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về việc trang web tạm thời không khả dụng do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.